Tallinna ja Harjumaa Parkinsoni Haiguse Selts

Tallinna Parkinsonihaiguse Seltsi Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Parkinsonihaiguse Selts (edaspidi selts) on regionaalne mittetulundusühing kuhu kuuluvad Parkinsoni haigust põdevad isikud ja neid abistada soovivad füüsilised ja juriidilised isikud.
1.2. Seltsi ametlik nimetus on Tallinna Parkinsonihaiguse Selts. Ametlik lühend on TPS. Seltsi asukoht on Tallinna linn.
1.3. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing, oma pitsati, pangaarve ja sümboolikaga.
1.4. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õiguaktidest; Eesti Parkinsoniliidu põhikirjast ja käesolevast põhikirjast.
1.5. Selts ei taotle oma tegevuse kaudu tulu; kõik tulud lähevad seltsi tegevuse arendamiseks ja Parkinsoni haigete isikute abistamiseks.
1.6. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.7. Selts loob kontakte ja arendab koostööd analoogsete ühendustega Eestis ja kogu maailmas.

2. Seltsi eesmärk ja ülesanded

2.1. Seltsi eesmärk on abistada Parkinsoni haigust (edaspidi PH) põdevaid isikuid, ühendades nende perekonnaliikmeid, hooldajaid ja muid PH põdevaid isikuid abistada soovivaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
2.2. Aidata kaasa Parkinsoni haigust põdevate isikute ravi- ja elukvaliteedi parandamisele.
2.3. Anda seltsi liikmetele objektiivset ja kaasaegsel tasemel informatsiooni Parkinsoni haiguse kohta.
2.4. Organiseerida loenguid, loengusarju ja kohtumisi raviarstitega Eestist ja välismaaalt.
2.5. Publitseerida asjakohaseid trükiseid.
2.6. Toetada seltsi liikmete osalemist kultuurilistel ja tervistavatel üritustel.
2.7. Luua kontakte ja arendada koostööd analoogsete ühendustega kogu maailmas.

3. Seltsi õigused

3.1. Arendada majanduslikku tegevust seadusega lubatud piirides.
3.2. Korraldada heategevuslikke ja tasulisi üritusi.
3.3. Kasutada palgalisi töötajaid.
3.4. Anda välja infotooteid.

4. Seltsi struktuur, liikmete õigused ja kohustused

4.1. Seltsi liikmeskonna moodustavad Parkinsoni haigust põdevad isikud ja teised seltsi tööst osavõtta soovijad, kes tahavad arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
4.2. Seltsi liikmeks võetakse ja seltsist lahkumine toimub juhatuse otsusega avalduse alusel.
4.3. Seltsi põhikirja eiramise või rikkumise, seltsi ees võetud kohustuste või üldkoosoleku otsuste mittetäitmise korral võib liikme juhatuse ettepanekul ja üldkoosoleku lihthäälteenamuse otsusega seltsist välja arvata.
4.4. Väljaarvatavale liikmele teatab juhatus kirjalikult koosoleku toimumise aja ja koha, mil tema küsimus arutusele tuleb.
4.5. Seltsi auliikmeid valitakse seltsi üldkoosoleku poolt juhatuse ettepanekul.

5. Seltsi liikmete õigused

5.1. Osaleda seltsi põhikirjaliste ülesannete täitmisel.
5.2. Valida ja olla valitud seltsi juhtorganitesse.
5.3. Esitada ettepanekuid ja arupärimisi seltsi tegevust puudutavates küsimustes.
5.4. Laenutada seltsi käsutuses olevaid abivahendeid tasuta.
5.5. Omada üldkoosolekul asendusesindajat.
5.6. Auliikmel on õigus osaleda seltsi üritustel.

6. Seltsi liikmete kohustused

6.1. Tasuma sisseastumis-ja liikmemaksu.
6.2. Kinni pidama põhikirja nõuetest ja juhtorganite otsustest.
6.3. Aitama kaasa põhikirjaliste ülesannete täitmisele.
6.4. Suhtuma heaperemehelikult seltsi varasse.

7. Seltsi juhtivad organid

7.1. Seltsi kõrgemaks juhtorganiks on seltsi liikmete üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel on üks hääl.
7.2. Seltsi liikmete üldkoosolekud kutsub kokku seltsi juhatus ja need toimuvad mitte harvem kui üks kord aastas. Üldkoosolekust teatatakse ette seitse päeva.

8. Seltsi üldkoosolek

8.1. Võtab vastu seltsi põhikirja, mille muutmine võib toimuda seltsi üldkoosoleku otsusega seltsi juhatuse või seltsi liikmete ettepanekul või seaduse muutmise teel;
8.2. Valib seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni kaheks aastaks määrates ära nende suuruse;
8.3. Kuulab ära seltsi juhatuse aruande ning revidendi kontrollakti, arutab läbi ja annab neile hinnangu.
8.4. Vaatab läbi, analüüsib ja kinnitab seltsi tegevuse ja arengu plaane.
8.5. Lahendab teisi juhatuse või seltsi liikmete poolt tõstatatud küsimusi.
8.6. Määrab seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja maksmise korra.
8.7. Seltsi auliikmed liikmemaksu ei maksa.
8.8. Seltsi üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 51% liikmete üldarvust (sh. kirja teel osalejad). Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
8.9. Seltsi juhatus, revident ja seltsi esimees valitakse üldkoosoleku otsusega.
8.10. Seltsi juhatuse koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui neli korda aastas. Juhatuse otsused on pädevad, kui tema koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.

9. Seltsi juhatuse ülesanded

9.1. Juhtida seltsi tegevust üldkoosolekute vaheajal;
9.2. Kutsuda kokku seltsi üldkoosolekuid;
9.3. Viia ellu seltsi üldkoosoleku otsuseid;
9.4. Esitada seltsi üldkoosolekule aruanne seltsi majandustegevuse kohta;
9.5. Sõlmida lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega seltsi ürituste läbiviimiseks.
9.6. Lepingud kirjutatakse alla esimehe poolt;
9.7. Juhatusel on vajaduse korral õigus moodustada komisjone eriküsimuste lahendamiseks;
9.8. Korraldada raamatupidamise arvestust ja aruandlust kehtiva korra kohaselt;
9.9. Pidada liikmete arvestust;
9.10. Seltsi esimehe kohustuseks on juhtida juhatuse tegevust.

10. Revident

10.1. On oma tegevuses sõltumatu;
10.2. Kontrollib juhatuse tegevust ja varade kasutamise õigsust vähemalt üks kord aastas;
10.3. Kannab revisjoni tulemused ette seltsi liikmete üldkoosolekul.

11. Seltsi rahalised vahendid ja vara

11.1. Seltsi liikmete sisseastumis-ja liikmemaksud; Füüsiliste ja juriidiliste isikute sisseastumis-ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määrab üldkoosolek;
11.2. Teistelt orgnisatsioonidelt ja isikutelt nii Eestist kui väljasspool seda saadud annetused;
11.3. Seltsi pangaarve protsendid.
11.4. Seltsi omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.

12. Seltsi õigused ja kohustused

12.1. Omada ja soetada seltsi tegevuseks vajalikku vallasvara, vallata ja kasutada ja käsutada vara vastavalt seltsi põhiülesannetele, mis on kooskõlas põhikirjaga;
12.2. Maksta makse kohalikku riigieelarvesse seaduses ettenähtud korras;
12.3. Sõlmida lepinguid ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega nii Eestis kui väljaspool Eestit;
12.4. Koopereerida oma vahendeid teiste ühikondlike organisatsioonide, asutuste või ettevõtetega.

13. Seltsi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

13.1. Seltsi tegevus lõpetatakse:
13.1.1. Üldkoosoleku otsusega.
13.1.2. Pankrotimenetluse alusel seltsi vastu.
13.1.3. Seltsi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon ja määratakse tema volituse tähtaeg.
13.2. Seltsi likvideerimisel järelejäänud varad ja vahendid jaotatakse üldkoosoleku otsusega.
13.3. Selts võib ühineda ainult teise mittetulundusühinguga. Ühendadav mittetuludusühing loetakse lõppenuks. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta. Ühinemisel lähevad ühendatava mittetulundusühingu vara, õigused ja kohustused üle seltsile.
13.4. Jagunemine toimub likvideerimismenetluseta, jaotamise või eraldumise teel, vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

Seltsi põhikiri on läbi arutatud ja vastu võetud seltsi liikmete üldkoosolekul 13. novembril 2002.a.

 

EST | ENG | RUS


Warning: Undefined variable $whichdev in /data05/virt18968/domeenid/www.parkinson.ee/htdocs/sta.php on line 380